след 7-ми клас

План-прием 7. клас

за 2017/2018 година

VIII  клас – Профил – “чужди езици”  с интензивно изучаване на италиански език – IV класиране 

Профил „Чужди езици“

Италиански език – I ч.ез.; Английски език – II ч. ез.

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

Италиански език; Английски език; Български език и литература

Балообразуващи оценки:

2 х изпит по Български език и литература

2 х изпит по Математика

оценка от свидетелство за 7. клас по БЕЛ

оценка от свидетелство за 7. клас по Математика

Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2017-2018г.

Уважаеми седмокласници,
уважаеми родители,

Ръководството на 36 СУ „Максим Горки“ Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2017/2018 година (съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН) започват.

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

Приемните изпити по български език и литература и математика са на 19.05.2017 г. и на 22.05.2017 г.

Те се провеждат в 36 СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите се състоят от два модула, като първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба №10. Възможно е кандидатстване и само с резултатите от първия модул, но резултатът ще е по-нисък.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Заявления за приемен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография се подават от 05.05.2016 г. до 10.05.2017 г. в 36 СУ.

До 12.05.2017 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

От информационните кътове в училището и от сайта на РУО – София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 05.06.2017 г. в 36 СУ.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 09.06.2017 г.в 36 СУ.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 12-13.06.2017г.

След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, се подава заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. На сайта на РУО ще има информация кои са училищата-гнезда. Училището-гнездо, може да се избере свободно – няма ограничения за райониране.

Други документи, необходими при подаване на заявленията за участие в първи етап на класиране:

•  Копие на удостоверението за завършен VII клас и оригинал за сверяване;
• Копие на служебната бележка с оценките от изпитите и оригинал за сверяване;
• Копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професии и оригинал за сверяване.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 28.06.2017 г. до 30.06.2017г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 11.07.2017 г. до 13.07.2017 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.

След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места – 21.07.2017 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РУО – София-град.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:

заявление до директора;

оригинал на удостоверението за завършен VII клас;

оригинал на служебната бележка с оценките от изпитите;

оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, при кандидатстване за профили „Изкуства“ и „Спорт“ и за специалностите от професии.

За допълнителна информация: 

www.rio-sofia-grad.com – прием на ученици

7klas.mon.bg

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1.  График за дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за уч. 2017-2018г.
  2. download Заповед на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план прием за учебната 2017-2018г.
  3. download Приложение №1 към заповед № РД01-145/28.03.2017г. на началника на РУО