Активни

Проект  „Ние сме спортуващи европейци” – спортен празник, посветен на Деня на Европа, в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Проект „Училище посланик на Европейския парламент“

Училищен плод

Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“