Правилници

Учебна 2022/2023 година

ГОДИШЕН ПЛАН на 36 СУ ”М.Горки”

ПЛАН за БДП

ДНЕВЕН РЕЖИМ на учениците от 36 СУ „Максим Горки“ – I срок на учебната 2022/2023 година

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 36 СУ”М.Горки”

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на 36. СУ „Максим Горки“ уч. 2022/2023 г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден

ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите в 36 СУ „Максим Горки”

ПЛАН за защита при бедствия, аварии и катастрофи на пребиваващите в 36 СУ „Максим Горки”

ПЛАН за сигурност

ГОДИШЕН ПЛАН на координационния съвет за противодействие на училищния тормоз

МЕХАНИЗЪМ-ТОРМОЗ