Правилници

Учебна 2018/2019 година

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 36 СУ „МАКСИМ ГОРКИ“

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В 36 СУ „МАКСИМ ГОРКИ“

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 36 СУ”М.Горки”

ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите в 36 СУ „Максим Горки”

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТАПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ И ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН в 36 СУ „Максим Горки“

ГОДИШЕН ПЛАН на 36 СУ „Максим Горки” за учебната 2018/2019 год.

ДНЕВЕН РЕЖИМ в 36 СУ „Максим Горки“ за учебната 2018/2019 год.