Правилници

Учебна 2021/2022 година

Годишен план на 36 СУ ”М.Горки”

План за БДП

ДНЕВЕН РЕЖИМ на учениците от 36 СУ „Максим Горки“ – I срок на учебната 2021/2022 година

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 36 СУ”М.Горки”

Правилник за устройството и дейността на училището

ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите в 36 СУ „Максим Горки”

Политика за защита на личните данни

Работа в условия на COVID-19

Учебна 2020/2021 година

ДНЕВЕН РЕЖИМ на учениците от 36 СУ „Максим Горки“ – II срок на учебната 2020/2021 година

ДНЕВЕН РЕЖИМ  на учениците от 36 СУ  „Максим Горки“ – I срок на учебната 2020/2021 година

ПЛАН за БДП за 2021 година

ГОДИШЕН ПЛАН НА 36 СУ „Максим Горки“ 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Учебна 2019/2020 година

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – 7. – 12. клас – II срок

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – 5. – 6. клас – II срок

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – 4. клас – II срок

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – 3. клас – II срок

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – 2. клас – II срок

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА – 1. клас – II срок

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШЕН ПЛАН НА 36 СУ „МАКСИМ ГОРКИ“

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  – 7. – 12.  клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  – 5. – 6. клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  – 4. клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  – 3. клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  – 2. клас

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА  – 1. клас

ДНЕВЕН РЕЖИМ В 36 СУ „МАКСИМ ГОРКИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Учебна 2018/2019 година

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 36 СУ „МАКСИМ ГОРКИ“

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В 36 СУ „МАКСИМ ГОРКИ“

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 36 СУ”М.Горки”

ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите в 36 СУ „Максим Горки”

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ОТСЪСТВИЯТАПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ И ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН в 36 СУ „Максим Горки“

ГОДИШЕН ПЛАН на 36 СУ „Максим Горки” за учебната 2018/2019 год.

ДНЕВЕН РЕЖИМ в 36 СУ „Максим Горки“ за учебната 2018/2019 год.