Свободни места за ученици

Свободни места за ученици по класове

Свободни места за учебната 2020/2021 година – няма.

към 16.09.2019 година

Първи клас – 2

Втори клас – 2

Трети клас – 1

Четвърти клас – 4

Пети клас – 4

Шести клас – 4

Седми клас – 2

8а  – профил „Чужди езици“ – I ч.ез. – ИтЕ – няма

8б   – профил „Чужди езици“ – I ч.ез. – АЕ – 1

9а   – профил „Чужди езици“ – I ч.ез. – ИтЕ – няма

10а   – профил „Чужди езици“ – I ч.ез. – ИтЕ – 3