след 7-ми клас

План-прием 7. клас

за 2018/2019 година

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г.

Профил „Чужди езици“

Италиански език – I ч.ез.; Английски език – II ч. ез.

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

Италиански език; Английски език;

Балообразуващи оценки:

2 х изпит по Български език и литература

2 х изпит по Математика

оценка от свидетелство за 7. клас по БЕЛ

оценка от свидетелство за 7. клас по Математика

Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2018-2019 г.

Уважаеми седмокласници,
уважаеми родители,

Ръководството на 36 СУ „Максим Горки“ Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2018/2019 година (съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН) започват.

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

Приемните изпити по български език и литература и математика са на 21.05.2018 г. и на 23.05.2018 г.

Те се провеждат в 36 СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите се състоят от два модула, като първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване по Наредба №10.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата изпита се пише със син химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Заявления за приемен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография се подават от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. в 36 СУ.

До 22.05.2018 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

От информационните кътове в училището и от сайта на РУО – София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

Резултати от тестовете по български език и литература и по математика се обявяват до 06.06.2018 г. в 36 СУ.

Резултатите от изпитите за проверка на способностите се обявяват до 11.06.2018 г.в 36 СУ.

Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити: 13.06. – 19.06. 2018 г.

След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и свидетелство за основно образование, се подава заявление (по образец в училище-гнездо) за участие в първи етап на класиране в срок от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно, четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. На сайта на РУО ще има информация кои са училищата-гнезда. Училището-гнездо, може да се избере свободно – няма ограничения за райониране.

Други документи, необходими при подаване на заявленията за участие в първи етап на класиране:

       •  Копие на свидетелството за основно образование и оригинал за сверяване;
       •  Копие на служебната бележка с оценките от изпитите и оригинал за сверяване;
       •  Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстване по специалност от професии в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища и оригинал за сверяване.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – 04-06. 07. 2018 г.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането (от 04.07.2018 г. до 06.07.2018 г.). Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 20.07.2018 г. до 24.07.2018 г.). За целта следва да се подаде ново заявление в училището-гнездо, в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.

След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места – 02.08.2018 г., следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РУО – София-град.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:

заявление до директора;

оригинал на свидетелството за основно образование;

оригинал на служебната бележка с оценките от изпитите;

оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващият лекар на ученика – за кандидатстване по специалност от професии в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

За допълнителна информация: 

РУО София-град  – прием на ученици

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1.  График за дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за уч. 2018-2019 г.
  2. downloadПриложение №1 към заповед № РД01-116/30.03.2018 г. на началника на РУО – Държавен план прием
  3. download ВАЖНО!
  4. download Инструктаж за учениците