Проекти

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

oud-loga

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Отправна точка за успешна личностна реализация!

Tabela

 

uspeh