Активни

Проект „Климатична кутия“ 

Основен изпълнител: Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите – БАН;

Партньорски организации:

Геологически институт – БАН;

36 средно училище „Максим Горки“ – София;

Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ (ППМГ) – Бургас;

Средно училище „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив;

Проектът се осъществява с финансиране по програма „Образование с наука – 2019-2020“ между Министерство на образованието и науката и Българска академия на науките

Повече итформация ТУК

Проект „Твоят час“

проект BG05M20P001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“

Списък на извънкласните дейности за учебната 2017/2018 година

С РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година 36 СУ „Максим Горки“ е включено в  Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година
(обн. – ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.)

Tabela

Проект  „Ние сме спортуващи европейци” – спортен празник, посветен на Деня на Европа, в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Проект „Училище посланик на Европейския парламент“

Училищен плод

Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“