Педагогически съветник и училищен психолог

Екип за подкрепа на личностното развитие

Валентина Александрова – педагогически съветник

Галина Дичева – училищен психолог

Силвия Атанасова – ресурсен  учител

Галина Месалска – логопед

Педагогическият съветник и училищният психолог подпомагат работата на педагогическия персонал в училището. Помагат на учениците да участват в учебно-възпитателния процес, да изградят социални умения и компетентности за участие в екипната работа.

В ежедневната си дейност осъществяват сътрудничество с редица институции.

  • Ден на розовата фанелка
  • Ден на розовата фанелка
  • Ден на розовата фанелка
  • Работа с ученици
  • Ден на розовата фанелка
  • Работа с ученици
  • Работа с ученици
  • Работа с ученици
  • Ден на розовата фанелка
  • Работа с ученици