Училище посланик на Европейския парламент

36 СУ „Максим Горки“ е едно от първите 20 училища в България, работещи по проекта „Училище посланик на Европейския парламент“. Участниците са избрани чрез подбор със състезателен характер. Формата на участие е доброволно включване. Дейността е свързана със задачата за изграждане на системни познания за историята, структурата, функционирането и ценностите на Европейския съюз.

Фокус група са учениците от гимназиалната училищна степен и по-конкретно – учениците от 10 клас. Сред тях се излъчват младши посланици, които създават и участват в събития в училището, свързани с Европейския съюз и значението му за живота в България:

• изучават европейската проблематика;

• изработват презентации;

• представят ги пред своите съученици от различни възрастови групи;

• проучват нагласите и отношението към Съюза;

• разпространяват информационни материали и поддържат информационния кът в училището;

• имат ключово участие в организирането на събитието, посветено на Деня на Европа – 9 май.

Очакваните резултати от работата по проекта, която не завършва с края на учебната година, са свързани с гражданското образование на младите хора, осъзнаването на перспективите пред тях за развитие и бъдеща реализация, осмисляне на отговорностите им за собственото и общото бъдеще на Европа. Активните знания на учениците са гаранция за създаване на бъдещо общество, в което човекът е истински гражданин, приел като най-важни ценности мира, демокрацията, солидарността, отговорността, справедливостта, достойнството, върховенството на закона.

  • logo_poslanik_EP