Резултати от анкета, проведена в 36 СУ „Максим Горки“

Анкетата е проведена в периода 13-21.11.2017 г. и е обработена на 22.11.2017 г.

Анкетата е проведена с цел преценяване на степента на познаване на културата и историята на една малко позната у нас страна като Южна Корея и нагласите на учениците за изучаване на корейски език.

Състои се от две части. Първата е представена от две твърдения „Корея представлява интерес за мен” и „Желая да изучавам корейски език” – относно засичане първоначалните нагласи на учениците. Втората част се състои от 7 предложени теми, които не са номерирани. Това дава възможност на учениците сами да определят чрез 5-степенна скала подреждането им по значимост, за да бъдат разгледани по същия низходящ ред по време на лектория, която ще се проведе според първоначалното планиране веднъж месечно в рамките на учебната 2017/2018 г.

Анкетирани са 15 паралелки от следните класове: 5.а, б, в, г, д;  6.аб, в, г; 8.а;  9.а,б; 10.а,б; 11.б. Общо участвали ученици в допитването – 286.

Резултати:

Южна Корея определено представлява интерес за 79 ученици, т.е. почти  1/4 от участвалите в анкетата.

Проявили желание да изучават корейски език – 56 деца, представляващи малко повече 1/5 от анкетираните.

От анкетата се вижда, че има още потенциал за преориентиране след провеждане на лекторията на още 59 колебаещи се, посочили отговор „Не съм сигурен/сигурна”.

Във втората част на анкетата „Желая да участвам в лекция относно:…..” 116 анкетирани са посочили като тема, представляваща най-голям интерес за тях „Различните видове уникални забавления и хоби в Корея”.

На второ място 113 ученици са посочили „Интеграция на новите технологии в Корея”. На трето място с 100 точки се подрежда „Модерни комуникации на Корея”.

Съответно 95 и 90 ученици са посочили темите „Един ден от живота на корейския младеж” и „Трудностите да бъдеш „обикновен” в Корея”.

На последно място със 73 и 72 точки са поставени темите „Чудото на река Хан” и „Революцията на образованието в Корея”.

Извод:

Подреждането на темите показва непознаване на историческото развитие на тази държава и важността на образованието за високата степен на икономическото развитие на Корея. По време на лекторията учениците трябва да бъдат запознати с добри примери за следване и с това колко е важно човек да знае и да бъде образован, за да допринесе за развитието на страната, в която живее. Ще разберат защо от най-бедната страна в света през 50-те години Корея се превръща в една от най-проспериращите държави и благодарение на какво се случва „чудото на река Хан”.

След приключване на лекторията в края на учебната 2017/2018 г. ще бъде проведена втора анкета за проверка на промяната на нагласите на учениците, след като вече са били запознати с различни аспекти от историята, традициите и развитието на Южна Корея.