Приети ученици за първи клас на първо класиране в 36 СУ за учебната 2020/2021

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват класирания ученик в сградата на 36 СУ“М. Горки“ както следва:

02.06.2020г. – от 09.00ч. до 17.00ч.

03.06.2020г. – от 14.00ч. до  17.00ч.

04.06. и 05.06.2020г. – от 09.00ч. до 17.00 ч.

При записване родителят/ настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование.

Списък на приетите ученици за първи клас на първо класиране в 36 СУ