Допълнително обучение за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители,

Във връзка с общата подкрепа за личностно развитие в училище за целите на превенцията на обучителните затруднения, ученици от 36 СУ, които имат системни пропуски по даден учебен предмет могат да бъдат включени в допълнително обучение.

За повече информация се запознайте със Заповед №867/03.06.2020 на Директора на училището в рубриката Документи.