Второ класиране – 1.клас учебна 2020/2021 година

Родителите/ настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/ него лица записват класирания ученик в сградата на 36 СУ“М. Горки“ както следва:

16.06.2020г. – от 09.00ч. до 17.00ч.

17.06.2020г. – от 13.30ч. до  17.00ч.

18.06. 2020г. – от 09.00ч. до 17.00ч.

При записване родителят/ настойникът или упълномощено от него лице предоставя  оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование. 

Списък на приетите ученици на второ класиране в 36 СУ