Трето класиране – 1. клас учебна 2020/2021 година

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват класирания ученик в сградата на 36 СУ “М. Горки“ както следва:

23.06.2020г. – от 09.00ч. до 17.00ч.

24.06.2020г. – от 09.00ч. до  17.00ч.

При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование.

Списък на приетите ученици на трето класиране в 36 СУ „М. Горки“