ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В  36. СУ

1. Тема на обучението:

„Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба към системата  на образованието за адекватна реакция спрямо агресията“

2. Място на провеждане: 36 СУ

3. Период на провеждане: 9.00ч.– 17.00ч.  на 08.09.2022г.

(До 08.10.2022г. представяне на разработки/тестове, което се явява втора част на обучението)

Обучението е с продължителност 16 академични часа часа от които: 8 часа теоретична част и 8 часа практически задачи. Предоставя се удостоверение за 1 квалификационен кредит.

4. Наименование на обучителната организация: „Коректив експрес“ ООД ; 

Лектор: адв. Елена Златева

5. Брой на педагогическите специалисти: 42