36 СУ „МАКСИМ ГОРКИ“ И НЕГОВИТЕ МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ – ЕДНА ИСТОРИЯ ЗА ОБИЧ И ПРИЯТЕЛСТВО

„Пъзелът Италия“ е проект, представящ същността на работата ни по програмата „Училище посланик на Европейския парламент“. Младите хора се запознават с европейските институции, осмислят ценностите, чрез които сме част от една значима общност, изграждаща добро настояще с мисъл за още по-добро бъдеще.

Като училище, в което са създадени вече сериозни традиции в обучението по италиански език, ние откриваме възможността да се докоснем до Италия – страна от голямото европейско семейство, по един автентичен начин. През знанието за езика опознаваме елементи от историята, културата, бита на тази европейска страна, която ни става все по-близка. (още…)

Прочети

За социално и отговорно шофиране

С РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година 36 СУ „Максим Горки“ е включено в Списъка на иновативните училища.

През тази учебна година завършва четиригодишният цикъл на иновацията, свързана с обучението на учениците за социални компетентности и отговорно поведение на пътя – в иновативната паралелка „За социално и отговорно шофиране“.

С подкрепата на родителите и учителите иновативните дейности добиха популярност сред учениците. Иновативната система доведе до положителни резултати, свързани с повишаване на успеха, намаляване броя на отсъствията в училище, активното участие в различни извънкласни прояви.

На 04.03.2021 г учениците:

  1. Станислава Валериева Йорданова
  2. Александра Георгиева Иванова
  3. Спас Светозаров Карафезов

от 12б клас бяха наградени с грамоти и еднократни стипендии за постигнати високи резултати в обучението на иновативната паралелка „За социално и отговорно шофиране“ през учебните 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 година. (още…)

Прочети

Партньорство с фондация „Credo Bonum“

36 СУ „Максим Горки” се включва в инициативата „Изкуство без възраст” на фондация „Кредо Бонум”.
Единадесет ученици от 9. и 11. клас ще вземат активно участие в един от основните елементи на проекта – безплатните компютърни курсове за пенсионери. (още…)

Прочети

Проект „Твоят час“

В края на месец юни приключиха заниманията по проект „Твоят час“ – Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.  (още…)

Прочети