гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Активни

Учебна 2020/2021 година

Проект Училище посланик на Европейския парламент

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Учебна 2019/2020 година

Образование с наука

Проект „Климатична кутия“ 

Климатична кутия (1)

На 04.06.2020 г. се проведе заключителната среща с екипа от учени, участващи в проекта „Климатична кутия“ по  програма на „Образование с наука“ на МОН и БАН.

Чл.-кор. проф. Екатерина Бъчварова, Директор на ИИКАВ – БАН,  благодари за предоставената възможност за реализирането на проекта и заяви желание за бъдещо сътрудничество. Изказа удовлетворението си от интереса към разработваната от учените проблематика и потвърди намерението им да я популяризират сред учениците.

Бяха връчени грамоти на изявени ученици и учители, както и плакет на  г-жа Светла Нотева, Директор на училището.

Климатична кутия (5)Климатична кутия (7)Климатична кутия (7)

Климатична кутия (8) Климатична кутия (6) Климатична кутия (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Основен изпълнител: Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите – БАН;Климатична кутия

Партньорски организации:

Геологически институт – БАН;

36 Средно училище „Максим Горки“ – София;

Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“ (ППМГ) – Бургас;

Средно училище „Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив;

Проектът се осъществява с финансиране по програма „Образование с наука – 2019-2020“ между Министерство на образованието и науката и Българска академия на науките

Повече информация ТУК

 

1

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел

„Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Брой сформирани групи в 36 СУ „Максим Горки“, гр. София – 2 групи.

Компютърна дъга  ръководител: Боян Рангелов Рангелов
Дигитална работилница  ръководител: Боряна Цветанова Ангелова

Обща информация за проекта

Информация за проекта

Платформа на проекта

Представителни изяви на групите по проекта

Компютърна дъга

Дигитална работилница – Беларус

Дигитална работилница – Пътешествие по света

Дигитална работилница – Италия

Дигитална работилница – Франция

Дигитална работилница – Карнавалът в Рио

Дигитална работилница – Северният полюс

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

​Приложение 3 – Анкетна карта за участие

Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

Учебна 2017/2018 година

Проект „Твоят час“

проект BG05M20P001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“

Списък на извънкласните дейности за учебната 2017/2018 година

С РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година 36 СУ „Максим Горки“ е включено в  Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 година
(обн. – ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.)

Tabela

Проект  „Ние сме спортуващи европейци” – спортен празник, посветен на Деня на Европа, в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 година”.

Проект „Училище посланик на Европейския парламент“

Училищен плод

Проект „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“