гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Прием 8ми клас

На вниманието на родителите и учениците, обучаващи се в VII клас в 36 СУ: 

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите

Във връзка с реализиране на дейностите по прием на ученици, Ви уведомяваме за следното:

Заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите важи само за прием на ученици по държавен план-прием в VIII клас, както следва:

 • изобразително изкуство: 140. СУ „Иван Богоров“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, 162. ОбУ „Отец Паисий“, 144. СУ „Народни будители“, НСУ „София“ и ПГИИ „Николай Райнов“;
 • музика: 144. СУ „Народни будители“;
 • музика и физическо възпитание и спорт: 144. СУ „Народни будители“;
 • физическо възпитание и спорт: 132. СУ „Ваня Войнова“ и 28. СУ „Алеко Константинов“.

Заявления за полагане на изпит за проверка на способностите се подават в училището, в което се обучава ученикът, от 21 до 31 май 2024 г., включително.

Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите може да изтеглите от ТУК

 

Съдействие при подаване на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране може да получите в 36 училище, всеки ден от 8.30 до 16.30 часа, съгласно графика за дейности.

Комисията за прием ще работи от 8.00 до 18.00 часа, съгласно графика за дейности по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2024/2025 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2023/2024 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024/2025 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-2050/28.08.2023 г.,  № РД09-2048/28.08.2023 г. и №РД09-2045/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката/

 

1. Видове паралелки:

1) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Чужди езици“ – интензивно изучаване на италиански език
• Италиански език – I ч. ез.;
• Английски език – II ч. ез.
Задължителни профилиращи предмети:
1. Италиански език;
2. Английски език;
Балообразуващи оценки:
• 2 х изпит по Български език и литература
• 2 х изпит по Математика
• оценка от свидетелство за 7. клас по БЕЛ
• оценка от свидетелство за 7. клас по Математика

*Профилираната паралелка ЧЕ е изградена с традиции и разпознаваемост сред ученици и родители, качествени преподаватели, добри резултати и реализация в България и Италия.

2) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Природни науки“ – интензивно изучаване на английски език
• Английски език – I ч. ез.
• Италиански език – II ч.ез.;
Задължителни профилиращи предмети:
1. Биология и здравно образование;
2. Химия и опазване на околната среда;
Балообразуващи оценки:
• 1 х изпит по Български език и литература
• 3 х изпит по Математика
• оценка от свидетелство за 7. клас по Биология и ЗО
• оценка от свидетелство за 7. клас по Химия и ООС

*STEM паралелка, профил „Природни науки“ е универсална рамка за обучение в областта на климата, климатичните промени и опазване на околната среда, като начало на обучението.

Нашето предложение е STEM профил „Природни науки“, „Климат и климатични ресурси“ с интензивно изучаване на английски език. Интензивното изучаване на английски език ще гарантира свободно общуване и възможности за продължаване на образованието в различни области на познанието, включително и за „зелените професии“.

Учебният план включва освен задължителните предмети, така и редица нови: „Климат, атмосфера и води“, „Климатообразуващи фактори, водни и климатични ресурси“, „Климатични промени“.

С приема в тази STEM паралелка поемаме предизвикателството да реализираме иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката и технологиите.

 

2. Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2024/2025г.

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2024/2025 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 • Български език и литература – 19.06.2024 г. , начало 9:00 часа
 • Математика – 21.06.2024 г., начало 9:00 часа
 • Английски език ( по желание на ученика) – 20.06.2024 г., начало 9:00 часа

Те се провеждат в 36 СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите  по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите  се подават от  21 до 31 май 2024 г., вкл. в  36 СУ.

Важно: В канцеларията на 36 СУ се  приемат заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

За допълнителна информация: 

Прием на ученици в VIII клас

Информация за родителите

Информация относно Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ за ученици от VІІ клас.

 

 

 

ПЛАН-ПРИЕМ след завършено основно образование,

 за 8. клас учебна 2023/2024 година

 

Към 8.09.2023г. 36 СУ обявява следните свободни места за ученици, след пето класиране:

1. Профил “Природни науки” – интензивно изучаване на Английски език – 1 място

Срок за подаване на документи -11.09.2023г. от 8.30 до 16.00 ч.

Класиране – 11.09.2023г. – до 16.30 ч.

 • Списък за класиране на учениците след VII клас – Профил “Природни науки” – ТУК

Записване – 12.09.2023г. от 8.30 до 12.00 ч.

 

Към 1.09.2023г. 36 СУ обявява следните свободни места за ученици, след четвърто класиране:

1. Профил “Природни науки” – интензивно изучаване на Английски език – 2 места

Срок за подаване на документи -4.09.2023г. от 8.30 до 16.00 ч. и 5.09.2023г. от 8.30 до 12.00 ч.

Класиране – 5.09.2023г. – до 16.00 ч.

 • Списък за класиране на учениците след VII клас – Профил “Природни науки” – ТУК

Записване – 07.09.2023г. от 8.30 до 16.00 ч.

 

 

Към 29.08.2023г.  36 СУ обявява следните свободни места за ученици, след пето класиране:

1. Профил “Чужди езици” – интензивно изучаване на Италиански език – 1 място

Срок за подаване на документи -30.08.2023г. от 8.30 до 16.00 ч. и 31.08.2023г. от 8.30 до 12.00 ч.

Класиране – 31.08.2023г. – до 16.00 ч.

 • Списък за класиране на учениците след VII клас – Профил “Чужди езици” – ТУК

Записване – 01.09.2023г. от 8.00 до 16.00 ч.

 

 

Към 23.08.2023г.  36 СУ обявява следните свободни места за ученици, след пето класиране:

1. Профил “Чужди езици” – интензивно изучаване на Италиански език – 1 място

Срок за подаване на документи -24.08.2023г. от 8.00 до 16.00 ч.

Класиране – 25.08.2023г. – до 12.00 ч.

 • Списък за класиране на учениците след VII клас – Профил “Чужди езици” – ТУК

Записване – 25.08.2023г. – от 12.30 ч. до 16.00 ч. и 28.08.2023г. от 8.00 до 16.00 ч.

 

 

Към 16.08.2023г. 36 СУ обявява следните свободни места за ученици, след четвърто класиране:

1. Профил “Чужди езици” – интензивно изучаване на Италиански език – 1 място

2. Профил “Природни науки” – интензивно изучаване на Английски език – 2 места

Срок за подаване на документи – 17.08.2023г. – 18.08.2023г. от 8.00 до 16.00 ч.

Класиране – 21.08.2023г. – 9.30 ч.

 • Списък за класиране на учениците след VII клас – Профил “Чужди езици” –  ТУК
 • Списък за класиране на учениците след VII клас – Профил “Природни науки” – ТУК

Записване – 21.08.2023г. – 22.08.2023г.

 

 

На вниманието на родителите и учениците, обучаващи се в VII клас в 36 СУ: 

Съдействие при подаване на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране може да получите в 36 училище, всеки ден от 8.30 до 16.30 часа, съгласно графика за дейности.

Комисията за прием ще работи от 8.00 до 18.00 часа, съгласно графика за дейности по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2023/2024 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2022/2023 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-4061/30.08.2022 г., изм. и доп. със заповед № РД09-891/24.04.2023 г., №РД09-4062/30.08.2022 г. и №РД09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката/

 

 1. Видове паралелки:

1) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Чужди езици“ – интензивно изучаване на италиански език
• Италиански език – I ч. ез.;
• Английски език – II ч. ез.
Задължителни профилиращи предмети:
1. Италиански език;
2. Английски език;
Балообразуващи оценки:
• 2 х изпит по Български език и литература
• 2 х изпит по Математика
• оценка от свидетелство за 7. клас по БЕЛ
• оценка от свидетелство за 7. клас по Математика

*Профилираната паралелка ЧЕ е изградена с традиции и разпознаваемост сред ученици и родители, качествени преподаватели, добри резултати и реализация в България и Италия.

2) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Природни науки“ – интензивно изучаване на английски език
• Английски език – I ч. ез.
• Италиански език – II ч.ез.;
Задължителни профилиращи предмети:
1. Биология и здравно образование;
2. Химия и опазване на околната среда;
Балообразуващи оценки:
• 1 х изпит по Български език и литература
• 3 х изпит по Математика
• оценка от свидетелство за 7. клас по Биология и ЗО
• оценка от свидетелство за 7. клас по Химия и ООС

*STEM паралелка, профил „Природни науки“ е универсална рамка за обучение в областта на климата, климатичните промени и опазване на околната среда, като начало на обучението.

Нашето предложение е STEM профил „Природни науки“, „Климат и климатични ресурси“ с интензивно изучаване на английски език. Интензивното изучаване на английски език ще гарантира свободно общуване и възможности за продължаване на образованието в различни области на познанието, включително и за „зелените професии“.

Учебният план включва освен задължителните предмети, така и редица нови: „Климат, атмосфера и води“, „Климатообразуващи фактори, водни и климатични ресурси“, „Климатични промени“.

С приема в тази STEM паралелка поемаме предизвикателството да реализираме иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката и технологиите.

 

 1. Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2023-2024 г.

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2023/2024 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 • Български език и литература – 13.06.2023 г. , начало 9:00 часа
 • Математика – 16.06.2023 г., начало 9:00 часа
 • Английски език ( по желание на ученика) – 14.06.2023 г., начало 9:00 часа

Те се провеждат в 36 СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите  по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите  се подават от  22 до 30 май 2023 г., вкл. в  36 СУ.

Важно: В канцеларията на 36 СУ се  приемат заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

За допълнителна информация: 

Прием на ученици в VIII клас

Информация за родителите

 

 

ПЛАН-ПРИЕМ след завършено основно образование,

 за 8. клас учебна 2022/2023 година

На вниманието на родителите и учениците, обучаващи се в VII клас в 36 СУ: 

Съдействие при подаване на заявление за участие в първи и трети етап на класиране може да получите в 36 училище, всеки ден от 8.30 до 16.30 часа, съгласно графика за дейности.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021/2022 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-180531.08.2021 г., № РД 09-180631.08.2021 г., № РД 09-180831.08.2021 г на министъра на образованието и науката/

 1. Видове паралелки:

1) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Чужди езици“ – интензивно изучаване на италиански език
• Италиански език – I ч. ез.;
• Английски език – II ч. ез.
Задължителни профилиращи предмети:
1. Италиански език;
2. Английски език;
Балообразуващи оценки:
• 2 х изпит по Български език и литература
• 2 х изпит по Математика
• оценка от свидетелство за 7. клас по БЕЛ
• оценка от свидетелство за 7. клас по Математика

*Профилираната паралелка ЧЕ е изградена с традиции и разпознаваемост сред ученици и родители, качествени преподаватели, добри резултати и реализация в България и Италия.

2) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Природни науки“ – интензивно изучаване на английски език
• Английски език – I ч. ез.
• Италиански език – II ч.ез.;
Задължителни профилиращи предмети:
1. Биология и здравно образование;
2. Химия и опазване на околната среда;
Балообразуващи оценки:
• 1 х изпит по Български език и литература
• 3 х изпит по Математика
• оценка от свидетелство за 7. клас по Биология и ЗО
• оценка от свидетелство за 7. клас по Химия и ООС

*STEM паралелка, профил „Природни науки“ е универсална рамка за обучение в областта на климата, климатичните промени и опазване на околната среда, като начало на обучението.

Нашето ново предложение е STEM профил „Природни науки“, „Климат и климатични ресурси“ с интензивно изучаване на английски език. Интензивното изучаване на английски език ще гарантира свободно общуване и възможности за продължаване на образованието в различни области на познанието, включително и за „зелените професии“.

Учебният план включва освен задължителните предмети, така и редица нови: „Климат, атмосфера и води“, „Климатообразуващи фактори, водни и климатични ресурси“, „Климатични промени“.

С приема в тази STEM паралелка поемаме предизвикателството за реализираме иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката и технологиите.

 

 1. Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2022-2023 г.

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2022/2023 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 • Български език и литература – 14.06.2022 г. , начало 10:00 часа
 • Математика – 16.06.2022 г., начало 10:00 часа
 • Английски език ( по желание на ученика) – 17.06.2022 г., начало 10:00 часа

Те се провеждат в 36 СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите  по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите  се подават на  26.05.2022 г. и 27.05. 2022 г. вкл. в  36 СУ.

Важно: В канцеларията на 36 СУ се  приемат заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

За допълнителна информация: 

Прием на ученици в VIII клас

ПЛАН-ПРИЕМ след завършено основно образование,

 за 8. клас учебна 2021/2022 година

Запознаването  с оценените писмени работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ, по математика и по чужди езици, ще се осъществи от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително – от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч., както следва:

 • БЕЛ VІІ клас – ПГЕА, район „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1.
 • математика VІІ клас – СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 48.
 • чужди езици VІІ клас – 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. „Пиротска“ № 68.

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ клас през учебната 2020/2021 г., съгласно които ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Учениците, желаещи да се запознаят с оценените си изпитни работи могат да го направят срещу документ за самоличност.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

Списък на училищата – гнезда за прием на документи за участие в първи и трети етап на класиране в София – град.

На вниманието на родителите и учениците, обучаващи се в VII клас в 36 СУ: Съдействие при подаване на заявление за участие в първи и трети етап на класиране може да получите в 36 училище, всеки ден от 8.30 до 16.30 часа, съгласно графика за дейности.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2020/2021 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-2121/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката/

 1. Видове паралелки:

1) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Чужди езици“ – интензивно изучаване на италиански език
• Италиански език – I ч. ез.;
• Английски език – II ч. ез.
Задължителни профилиращи предмети:
1. Италиански език;
2. Английски език;
Балообразуващи оценки:
• 2 х изпит по Български език и литература
• 2 х изпит по Математика
• оценка от свидетелство за 7. клас по БЕЛ
• оценка от свидетелство за 7. клас по Математика

*Профилираната паралелка ЧЕ е изградена с традиции и разпознаваемост сред ученици и родители, качествени преподаватели, добри резултати и реализация в България и Италия.

2) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Природни науки“ – интензивно изучаване на английски език
• Английски език – I ч. ез.
• Италиански език – II ч.ез.;
Задължителни профилиращи предмети:
1. Биология и здравно образование;
2. Химия и опазване на околната среда;
Балообразуващи оценки:
• 1 х изпит по Български език и литература
• 3 х изпит по Математика
• оценка от свидетелство за 7. клас по Биология и ЗО
• оценка от свидетелство за 7. клас по Химия и ООС

*STEM паралелка, профил „Природни науки“ е универсална рамка за обучение в областта на климата, климатичните промени и опазване на околната среда, като начало на обучението.

Нашето ново предложение е STEM профил „Природни науки“, „Климат и климатични ресурси“ с интензивно изучаване на английски език. Интензивното изучаване на английски език ще гарантира свободно общуване и възможности за продължаване на образованието в различни области на познанието, включително и за „зелените професии“.

Учебният план включва освен задължителните предмети, така и редица нови: „Климат, атмосфера и води“, „Климатообразуващи фактори, водни и климатични ресурси“, „Климатични промени“.

С приема в тази STEM паралелка поемаме предизвикателството за реализираме иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката и технологиите.

 

 1. Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2021-2022 г.

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2021/2022 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 • Български език и литература – 16.06.2021 г. , начало 9:00 часа
 • Математика – 18.06.2021 г., начало 9:00 часа
 • Английски език ( по желание на ученика) – 17.06.2021 г., начало 9:00 часа

Те се провеждат в 36 СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите  по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите  се подават на  27.05.2021 г. и 28.05. 2021 г. вкл. в  36 СУ.

Важно: В канцеларията на 36 СУ се  приемат заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

За допълнителна информация: 

Прием на ученици в VIII клас

Национално външно оценяване в VII клас

Приложения:

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Списък на паралелките с държавен план прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област София-град с начина на балообразуване

ПЛАН-ПРИЕМ след завършено основно образоване,

 за 8. клас учебна 2020/2021 година

Уведомявамe Ви, че запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се осъществи на 29 и 30 юни и 1 юли 2020 г., както следва:

 • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“, № 1 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;
 • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, № 46 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

 Заповед №РД 01-258 /05-06-2020 г. заповед на Началника на РУО – София-град относно определяне на училища за приемане на заявления на ученици (училища-гнезда) за участие в първи и трети етап на класиране.

Заповед № РД09-920/05.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-10374/ 12.05.2020 г., относно изменения в датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания /НВО/ в VII клас и изменение в точка 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас през учебната 2019 – 2020 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019/ 2020 учебна година и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

/съгласно заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г.на министъра на образованието и науката/

 1. Видове паралелки:

1) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Чужди езици“ – интензивно изучаване на италиански език
• Италиански език – I ч.ез.;
• Английски език – II ч. ез.
Профилиращи предмети:
1. Италиански език;
2. Английски език;
3. БЕЛ
Балообразуващи оценки:
• 2 х изпит по Български език и литература
• 2 х изпит по Математика
• оценка от свидетелство за 7. клас по БЕЛ
• оценка от свидетелство за 7. клас по Математика
2) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Чужди езици“ – разширено изучаване на английски език
• Английски език – I ч. ез.
• Италиански език – II ч.ез.;
Профилиращи предмети:
1. Италиански език;
2. Английски език;
Балообразуващи оценки:
• 2 х изпит по Български език и литература
• 2 х изпит по Математика
• оценка от свидетелство за 7. клас по БЕЛ
• оценка от свидетелство за 7. клас по Математика

2. Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2020-2021 г.

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2020/2021 година  започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на  някои основни моменти от кампанията:

Дати за провеждане на изпитите от НВО, както следва:

 • Български език и литература – 15.06.2020 г. , начало 9:00 часа
 • Математика -17.06.2020 г., начало 9:00 часа
 • Английски език ( по желание на ученика)-  НЯМА

Те се провеждат в 36 СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

Изпитите  по БЕЛ и математика се състоят от две части.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на двата  изпита се пише с черен  химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с молив.

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика се подават от 27.05.2020 г. до 29.05. 2020г. в  36 СУ.

Важно: В канцеларията на 36 СУ се  приемат заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерство на образованието. За училищата към Министерство на културата и министерство на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

За допълнителна информация: 

www.ruo-sofia-grad.com – Изпити и прием на ученици

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Относно дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Държавен план-прием в VIII клас  по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област София-град за учебната 2020/ 2021 година

Файл ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите

ПЛАН-ПРИЕМ след завършено основно образование,

 за 8. клас учебна 2019/2020 година

Online кандидатстване след VII клас

Указание за Online кандидатстване след VII клас

 1. Видове паралелки:

1) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Чужди езици“ – интензивно изучаване на италиански език

 • Италиански език – I ч.ез.;
 • Английски език – II ч. ез.

Профилиращи предмети:

 1. Италиански език;
 2. Английски език;
 3. БЕЛ

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • оценка от свидетелство за 7. клас по БЕЛ
 • оценка от свидетелство за 7. клас по Математика

2) 1 паралелка – брой ученици: 26 – Профил „Чужди езици“ – разширено изучаване на английски език

 • Английски език – I ч. ез.
 • Италиански език – II ч.ез.;

Профилиращи предмети:

 1. Италиански език;
 2. Английски език;

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • оценка от свидетелство за 7. клас по БЕЛ
 • оценка от свидетелство за 7. клас по Математика

2. Дейности по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2019-2020 г.

Уважаеми седмокласници,
уважаеми родители,

Ръководството на 36 СУ „Максим Горки“ Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици  в 8. клас в държавните и общинските училища за учебната 2019/2020 година (съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН) започват.

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

Дати за провеждане на изпитите от НВО:

 • български език и литература на 17.06.2019 г. 
 • математика на 19.06.2019 г.
 • английски език  на 21.06.2019 г.

Изпитите са с начален час 9.00 часа

Те се провеждат в 36 СУ, където се обучава ученикът в VII клас.

За явяването на изпитите по български език и литература и математика не се подават заявления.

И на изпитите се пише с черен химикал. За изпита по математика се носят чертожни инструменти и се чертае с черен молив.

Заявления за приемен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, спорт, хореография и чужд език се подават от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. в 36 СУ.

До 18.06.2018 г. се получават служебни бележки, удостоверяващи мястото за полагане на приемните изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, спорт и хореография за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Дати на изпитите за проверка на способностите по:

 • чужд език – 21.06.2019 г.
 • изобразително изкуство – 20.06.2019 г.
 • музика – 24.06.2019 г.
 • спорт – 25.06.2019 г.- 26.06.2019г.

От информационните кътове в училището и от сайта на РУО – София-град можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

Резултати от изпитите по български език и литература и по математика се обявяват до 27.06.2019 г. в 36 СУ.

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите до 02.06.2019 г.

След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и свидетелство за основно образование, се подава заявление по електронне път (online) за участие в първи етап на класиране в срок от 03.07.2019 г. до 05.07.2019 г. Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища. На сайта на РУО ще има информация кои са училищата-гнезда. Училището-гнездо, може да се избере свободно – няма ограничения за райониране.

Други документи, необходими при подаване на заявленията за участие в първи етап на класиране:

 • Копие на свидетелството за основно образование и оригинал за сверяване;
 • Копие на служебната бележка с оценките от изпитите и оригинал за сверяване;
 • Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстване по специалност от професии в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища и оригинал за сверяване.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2019 г.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането до 16.07.2019 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Следва да се запише в приемащото училище до 22.07.2019 г.

За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране (от 24.07.2019 г. до 25.07.2019 г.). За целта следва да се подаде ново заявление по електронен път (online), в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да изтегли документите си от училището, в което е приет.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 31.07.2019 г.

След обявяване на резултатите от третия етап на класирането и останалите свободни места следва етап на попълване на незаетите места по приемащи училища. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

За справки, консултации и допълнителна информация се обръщайте към комисиите по приема във Вашето училище или в училищата-гнезда.

ВНИМАНИЕ: Всеки етап на класиране завършва със записване на ученика в VIII клас в училището, в което е приет, като подава следните документи:

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелството за основно образование;
 • оригинал на служебната бележка с оценките от изпитите;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващият лекар на ученика – за кандидатстване по специалност от професии в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

ВНИМАНИЕ: Тази година подаването на заявления за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане :

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва 7. клас в рамките на работния ден;
 • със съдействието на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявления онлайн може да се информирате от приложеното указание.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за 
уч. 2019-2020 г.

Насочване на ученици по документи

 Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания 
по документи за учебната 2019/2020 г.

СПИСЪК НА ХРОНИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,ФИЗИЧЕСКИТЕ И СЕНЗОРНИТЕ
УВРЕЖДАНИЯ И ПОКАЗАНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРОФЕСИИ ЗА
НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В
УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД ЗА УЧЕБНАТА
2019/2020 Г.

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ
СОУ

Държавен план-прием в 8. клас на територията на област София-град за учебната 2019/ 2020 г. по училища и паралелки

Приложение 1 – прием в VIII клас в дневна форма на обучение
Приложение 2 – прием в VIII клас в задочна и вечерна форма на обучение
Прием в VIII клас в училища към Министерство на културата
Прием в VIII клас в спортни училища
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език
Бланка за отговори – БЕЛ
Бланка за отговори – математика

Online кандидатстване след VII клас

Заповед №РД 01-241/10.06.2019 г. – училища за приемане на заявления на учениците (училища-гнезда) за участие в първи и в трети етап на класиране