гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Настоятелство

Членове на Училищното настоятелство:

1. Г-н Йордан Кисов – председател

2. Г-жа Елена Чакърова – зам. председател

3. Г-н Росен Стоянов

4. Г-н Петър Кръстев

5. Г-н Пламен Спиридонов

6. Г-н Ивайло Шуманов

7. Г-жа Светла Нотева – директор на 36-то СУ

Настоятелството работи активно за обединяване на усилията на родители и ученици при решаване на проблемите на училището и в подкрепа на:

• Привличане на обществеността и институциите за проучване и решаване на проблемите на децата в училище;

• Организация на мероприятия, програми, проекти и инициативи за подобряване на МТБ и подпомагане на учебно-възпитателния процес;

• Активно сътрудничество с ръководството и педагогическия колектив на училището за изпълнение на Стратегията за развитие на 36-то СОУ. Училищното настоятелство при 36-то СОУ се стреми към включването на родителите като партньори със споделени отговорности в училище, към участието им в живота на училището – в обучението и възпитанието на децата, както и при обсъждане на важни промени в училищната политика.

Училището има неотложни проблеми,

за които знаем всички,

но колко от нас помагат?

Сдружение Училищно настоятелство

на 36 СУ „Максим Горки”

UniCredit Buibank

BIC – UNCRBGSF

IBAN – BG 39UNCR96601044908907