гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Педагогически съветник и училищен психолог

Екип за подкрепа на личностното развитие

Анна-Мария Димитрова – педагогически съветник

Галина Дичева – училищен психолог

Лилия Николова – ресурсен  учител

Силвия Райчева – логопед

Педагогическият съветник и училищният психолог подпомагат работата на педагогическия персонал в училището. Помагат на учениците да участват в учебно-възпитателния процес, да изградят социални умения и компетентности за участие в екипната работа.

В ежедневната си дейност осъществяват сътрудничество с редица институции.