гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Aдминистративни услуги и образци на заявления

Издаване на диплома за средно образование 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Описание на административните услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на документ – удостоверение, свидетелство, диплома

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

ЗАЯВЛЕНИЕ за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование