Допълнително обучение за учебната 2019/2020 година

Уважаеми родители,

Във връзка с общата подкрепа за личностно развитие в училище за целите на превенцията на обучителните затруднения, ученици от 36 СУ, които имат системни пропуски по даден учебен предмет могат да бъдат включени в допълнително обучение.

За повече информация се запознайте със Заповед №867/03.06.2020 на Директора на училището в рубриката Документи.

Прочетете

Приети ученици за първи клас на първо класиране в 36 СУ за учебната 2020/2021

student 1class

Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват класирания ученик в сградата на 36 СУ“М. Горки“ както следва:

02.06.2020г. – от 09.00ч. до 17.00ч.

03.06.2020г. – от 14.00ч. до  17.00ч.

04.06. и 05.06.2020г. – от 09.00ч. до 17.00 ч.

При записване родителят/ настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование.

Списък на приетите ученици за първи клас на първо класиране в 36 СУ

Прочетете

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

student 1class

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че поради провеждане на държавни зрелостни изпити в голяма част от училищата на 03.06.2020 г., записването на  класираните на първо класиране първокласници ще се осъществява след 14 часа.

На 17.06.2020 г. ще се проведе Националното външно оценяване за VII клас, поради което записването на класираните на второ класиране първокласници ще се извършва след 14 часа.

За повече информация ТУК

Прочетете