гр.София

район „Красно село” ул.”Пирински проход”№35

Email

info-2209036@edu.mon.bg

Прием 1ви клас

Учебна 2024/2025 година

Уважаеми родители,

За новата учебна 2024/2025 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

График на дейностите за прием в първи клас

НАРЕДБА за прием  на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година:

Клас – Първи

Брой паралелки – 5

Брой ученици в паралелка – 24

Брой групи ЦОУД – 4

Брой ученици в група ЦОУД – 29

 

 

Учебна 2023/2024 година

Към настоящият момент (07.09.2023г.) няма свободни места за 1 клас!

Списъци на учениците от първи клас по паралелки:

 

 

Уважаеми родители,

За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

График на дейностите за прием в първи клас

НАРЕДБА за прием  на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Училищен план-прием за учебната 2023/2024 година:

Клас – Първи

Брой паралелки – 5

Брой ученици в паралелка – 24

Брой групи ЦОУД – 4

Брой ученици в група ЦОУД – 29

 

Учебна 2022/2023 година

Списъци на учениците от първи клас по паралелки:

1а клас

1б клас

1в клас

1г клас

Учебна 2022/2023 година

Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Заповед на Директора за план-прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 година

График на дейностите за за прием в първи клас

НАРЕДБА за прием  на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Учебна 2021/2022 година

Списъци на учениците от първи клас по паралелки:

1 а клас

1 б клас

1 в клас

1 г клас

1 д клас

Профилът се избира от родителя след като е прието детето.1кл-1Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата

Заповед на Директора за план – прием на ученици в I клас за учебната 2021/2022 година

График на дейностите за учебната 2021/2022 година

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища

За повече информация страницата на Столична община

Забележка: Във връзка с големия брой желаещи за прием в 1. клас в 36 СУ броят във всяка паралелка ще бъде 24 ученици.

Отворени врати в 36 СУ – видео

Учебна 2020/2021 година

Списъци на учениците от първи клас по паралелки:

1а клас

1б клас

1в клас

1г клас

1д клас

Прием в I клас за учебната 2020/2021 година

Свободни места за 1. клас за учебната 2020/2021 година в 36 СУ “М. Горки“ – няма

Свободни места за 1. клас за учебната 2020/2021 година след трето класиране в 36 СУ “М. Горки“ – 5

Списък на приетите ученици на трето класиране в 36 СУ „М. Горки“